Privacy

1) Partijen en voorwerp :

Veldmans-Choc'Arom - Luc Veldmans of de verwerkingsverantwoordelijke

Molenberg 18 A - 1790 Affligem

KBO/BTW : BE0779.021.945. - Email : luc@choc-arom.be - 0472.246.811

Veldmans Choc'arom stelt dit privacybeleid vast dat tot doel heeft de gebruikers op transparante wijze te informeren over de website die gehost wordt op het volgende adres www.choc-arom.be hierna de site , de wijze waarop pesoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door Veldmans-Choc-arom.

De Term gebruiker verwijst naar elke gebruiker , of het nu een natuurlijke of een rechtspersoon is die de site bezoekt of op enigerlei wijze met de site communiceert.

Als zodanig Veldmans-Choc-arom bepaalt alle technische , juridische, en organisatorische middelen en doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers. Veldmans Choc Arom verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de wet van 30 juli betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking voor persoonsgegevens hierna de WET en de veronrdening (EU) 2016/67 van het europees parlement en de radd van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG VERORDENING.

Veldmans-Choc'Arom is vrij om een natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de persoonsgegevens van de gebruikers op zijn verzoek en in zijn naam verwerkt ( hierna onderaannemer) In voorkomend geval , Veldmans-Choc'Arom verbindt zich ertoe als onderaannemer te selecteren die voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en de verordening.

2) Verwerking van persoonsgegevens

Het gebruik van de site door de gebruikers kan leiden tot de openbaarmaking van persoonlijke gegevens.De verwerking van deze gegevens door Veldsmans Choc'Arom in zijn hoedaniheid van verwerkingsverantwoordelijke of door dienstverleners die in naam en voor rekening van Veldmans-Choc'Arom optreden gebeurt in overeenstemming met de wet en de verordening.

Persoonsgegevens worden verwerkt door Veldmans-Choc4arom in overeenstemming met de hieronder vermelde doeleinden via : Geautomatiseerde procedure.

3) Doel van de verwerking van persoonsgegevens :

Overeenkomstig artikel 13 van de verordening worden de doeleinden van de verwerkingvan persoonsgegevens aan de gebruiker meegedeeld en wel als volgt :

De uitvoering van de aangeboden en overeengekomen diensten op de site te verzekeren.

4) Persoonsgegevens die worden kunnen verwerkt :

De gebruiker stemt ermee in dat tijdens het bezoek en gebruik van de site dat Veldmans-Choc'Arom verzamelt en verstrekt in overennstemming met de voorwaarden en principes beschreven in dit privacybeleid, de volgende persoonsgegevens :

De informatie van de gebruikers die zij verstrekken voor contractuele doeleinden en om de goede uitvoering van wederzijdse verplichtingen mogelijk te maken.

5) Toestemming : 

Door de toegang tot en door het gebruik van de site verklaart de gebruiker dat hij/zij zijn/haar vrije specifieke geinformeerde en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens heeft gelezen en gegeven. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit privacybeleid. 

Toestemming wordt gegeven door de positieve handeling waarmee de gebruiker het vakje voor het privacybeleid in hypertekst link heeft aangevinkt. Deze toestemming is een essentiele voorwaarde voor het uitvoeren van bepaalde handelingen op de site of om de gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie aan te gaan met Veldmans Chc'Arom. Elke overeenkomst die Veldmans-Choc'Arom en een gebruiker verbinden met betrekking tot de diensten en goederen die worden aangeboden op de site is onderworpen aan de aanvaarding van het privacybeleid door de gebruiker.

De gebruiker stemt ermee in dat de verwerkingsverantwoordelijke in overeenstemming met de in dit privacybeleid opgenomen voorwaarden en principes zijn/haar persoonlijke gegevens verzameld en verwerkt die hij/zij op de site of in verband met de diensten die worden aangeboden door Veldmans-Choc'Arom voor de hierboven vermelde doeleinden.

De gebruiker heeft ten allen tijden het recht om zijn toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming laat in rechtmatigheid van de verwerking op basis van de voorafgaande toestemming onverlet.

6 ) Bewaartermijn van de persoonsgegevens van de gebruikers :

Overeenkomstig artikel 13, lid 2 , van de verordening en de wet bewaart de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens slechts zolang als rederlijkerwijs noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Deze duur is in alle gevallen korter dan één jaar.

7) ontvangers van gegevens en openbaarmaking aan derden :

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers, medewrkers, onderaannemers, of leveranciers van Veldmans-Choc'Arom die adequate garanties bieden voor de beveiliging van de gegevens en die samenwerken met Veldmans-Choc'Arom bij het op de markt brengen van producten of het verlenen van diensten. Zij handelen onder het rectstreekse gezag van Veldmans-Choc'Arom en zijn met name verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken, of uitbesteden van deze gegevens.

In alle gevallen leven de ontvangers van de gegevens en diegenen aan wie de gegevens zijn verstrekt de inhoud van dit privacybeleid na. Veldmans-Choc'Arom zorgt ervoor dat zij deze gegevens alleen voor de beoogde doeleinden en op een discrete manier verwerken. Dans hypothese ou les donnés seraint divulguées à des tiers à des fins de marketing direct ou de prospection. L'utilisateur en sera préalablement informé pour qu'il exprime son consentement à l'utilisation de ces données personnels.

8 ) Data Protection Officer ( DPO )

De volgende persoon wordt benoemd tot functionares voor gegevensbescherming of Data Protection Officer : Veldmans Luc

De rol van de DPO is te zorgen voor de correcte uitvoering van nationale en supranationale bepalingen inzake de verzameling en verwerking van persoonsgegevens.

U kunt als volgt contact opnemen met de DPO : 0472.246.811 na 18 uur

 

9) Rechten van de gebruikers :

De gebruiker kan zijn rechten ten allen tijden uitoefenen door een bericht te sturen naar volgend adres : luc@choc-arom.be of per brief vergezeld van een copie van zijn identiteitskaart aan het volgend adres : Molenberg 18 A te 1790 Affligem.

Recht van toegang :

In overeenstemming met artikel 15 van de verordening Veldmans-Choc'Arom garandeert het recht van de gebruiker op toegang tot zijn persoonsgegevens. De gebruiker heeft het recht op toegang tot deze persoonsgegevens en de volgende informatie :

-de betrokken categorieën persoonsgegevns

-de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt met name ontvangers gevestigd in derde landen of internationale organisaties.

-Indien mogelijk de voorgestelde opslagperiode voor persoonsgegevens od indien dit niet mogelijk is, de criteria aan de hand waarvan deze periode wordt vastgelegd.

*Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van proflering als bedoeld in artikel 22 leden 1 en 4 van de verordening en ten minste in dergelijke gevallen, relevante informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

De verwerkinsverantwoordelijke kan een redelijke vergoeding eisen op basis van administratieve kosten voor extra kopieën die door de gebruiker worden opgevraagd.

Wanneer de gebruiker dit verzoek langs electronische weg bvb ( via het emailadres ) indient worden de gegevens in electronische vorm en voor algemeen gebruik verstrekt tenzij de gebruiker anders verzoekt.

De kopie van zijn gegevens zal uiterlijk binnen een maand na ontvangst van de aanvraag aan de gebruiker worden meegedeeld.

B) recht van rectificatie :

Veldmans Choc'Arom garandeert het recht op rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens aan de gebruiker.

Overeenkomstig artikel 16 van de verordering kunnen onjuiste , onnauwkeurige of irrelevante gegevens ten allen tijden worden gecorrigeerd of verwijderd. De gebruker brengt eerst zelf de nodige wijzigingen aan vanuit zijn gebruikersaccount tenzij deze niet zelfstandig kunnen worden aangebracht, in welk geval de aanvraag kan worden gericht aan Veldmans- Choc'Arom.

Overeenkomstig artikel 19 van de verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van elke rectificatie van de persoonsgegevens tenzij een dergelijke rectificatie onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vergt. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

Recht op uitwissing :

De gebruiker heeft het recht om de in artikel 17 van de verordening genoemde gevallen zo spoedig mogelijk de verwijdering van zijn persoonsgegevens te verkrijgen.

Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van het vorige lid verplicht is deze te wissen, neemt de verwerkingsverantwoordelijke , rekening houdend met de beschikbare technologieën en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen , waaronder technische maatregelen om andere voor de verwerking verantwoordelijken die dergelijke persoonsgegevens verwerken, er van in kennis te stellen dat de betrokkene door deze vor de verwerking verantwoordelijken heeft verzocht om het verband met dergelijke persoonsgegevens of een kopie of reproductie daarvan te wissen.

De twee voorgaande leden zijn niet vantoepassing voor zover een dergelijke verwerking noodzakelijk is.

De uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie te voldoen aan een wettelijke verplichting tot verwerking krachtens het recht van de unie of het recht van de lidstaat waaronder de verwerkingsverantwoordelijke ressorteert, of een taak van algemeen belang is in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen, uit te voeren

De vasstelling , de oefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

 

Overeenkomstig artikel 19 van de verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke verwijdering van persoonsgegevens of elke beperking van verwerking ervan , tenzij de openbaarmaking onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daaom verzoekt

Recht op gegevensportabiliteit 

In overeenstemming met artikel 20 van de verordening hebben gebruikers recht om van Veldmans-Choc'Arom hun persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Gebruikers hebben het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder dat Veldmans-Choc'Arom dit verhindert in de gevallen die voorzien zijn in de verordening.

Wanneer de gebruiker gebruik maakt van zijn recht op gegevensportabiliteit op grond van het vorige lid, heeft hij het recht om persoonsgegevens rechtstreek van de ene naar de andere verwerkingsverantwoordelijke te laten overdragen voor zover dit technisch mogelijk is.

De uitoefening van het recht op gegevensportabiliteit doet geen breuk aan het recht om gegevens te wissen. Dit recht is niet van toepassing op de verwerking die nodig is voor de vurvulling van een taak van algemeen belang of voor de oefening van het openbare gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

Het recht op gegevensportabiliteit heeft geen invloed op de rechten en vrijheid van derden .

Recht van verzet en geautomatiseerde individuele besluitvorming

De gebruiker heeft en alle tijden het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zij/haar specifieke situatie met inbegrip van de automatisering van gegevens door Veldmans-Choc'Arom 

In overeenstemming met artikel 21 van de verordening . Veldmans Choc'Arom zal geen persoonsgevens meer verwerken tenzij er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking die prevaleren boven de belangen en rechten en vriheden van de gebruiker, of voor de vaststelling, uitoefenenig of verdedeging van wettelijke rechten.

Bij de verwerking van persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden heeft de grbuiker het recht ten aller tijden om bezwaar te maken tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens voo dergelijke prospectiedoeleinden met inbegrip van profilering voor zover deze betrekking heeft op dergelijke prospectie.

Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking met het oog op prospectie worden de persoonsgevens nie tlanger voor dat doel verwerkt.

Klachtrecht : De gebruiker heeft het recht een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens door veldmans choc-arom aan de gegevensbeschermingsautoriteit bevoegd voor het Belgisch grondgebied. Meer informatie is te vinden op de website : http://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Klachten kunnen ingediend worden op de volgende adressen :

Gegevensbeschermingsautotriteit , Drukpersstraat 35 - 1000 Brussel

tel : 02.274 48 35  mail : contact@apd-gba.be

De gebruiker kan ook een klacht indienden bij de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.

Cookies : De site maakt gebruik van cookies om gebruikers van de site te onderscheiden. Dit maakt het mogelijk om de gebruikers een betere surfervaring en een verbetering van de site en de inhoud ervan te bieden. De doelstellingen en methodes zijn opgenomen in dit artikel.

Een COOKIE is een bestand dat tijdelijk of permanent op de harde schijf van de gebruiker wordt geplaatst bij het bekijken van de site met het oog op een volgende verbinding. Dankzij cookies herkent de server de computer van de gebruiker

Cookies kunnen ook worden geinstalleerd door derden met wie veldmans-choc-arom samenwerkt.

Sommigen van de cookies die gebruikt worden door Veldmans-choc-arom noodzakelijk zijn voor de werking van de site, andere zijn nodig om de